Algemene voorwaarden

Bij onze huurovereenkomsten zijn uitsluitend van toepassing alle voorwaarden, die vermeld zijn op deze pagina, alsmede die huurvoorwaarden die genoemd zijn op de huurovereenkomst. De huurder aanvaardt deze voorwaarden door het volgende aan te vinken:

Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ik ga hiermee akkoord *

Alsmede door de ondertekening van de huurovereenkomst.  De voorwaarden zijn eveneens van toepassing bij verhuur van een vervangende aanhangwagen.

Standaard verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

Geldende voor Busscher Weerselo gevestigd te Weerselo aan de Bornsestraat 14 hierna te noemen: verkoper/verhuurder.

Fouten en of wijzigingen in prijzen, artikelomschrijvingen en -afbeeldingen of in enige andere vorm zijn voorbehouden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De prijs- en artikelgegevens op de uiteindelijke factuur overtreffen elke eerder afgegeven prijs- en of artikelgegevens waaronder de orderbevestiging afgegeven op deze website.

Artikel 1:

Al onze aanbiedingen, verkopen en in huur te geven goederen vinden plaats op de hieronder vermelde voorwaarden, zulks met uitsluiting van mogelijke voorwaarden van welk aard dan ook van koper/huurder welk door de koper/huurder worden geacht te zijn geaccepteerd door het enkele feit van de vermelding van de deponering daarvan op onze offertes, orderbevestigingen en facturen. Afwijkende bedingen dienen door de verkoper/verhuurder schriftelijk te zijn bevestigd. Persoonlijke, telefonische of door vertegenwoordiger afgegeven verklaringen van welke aard ook, zijn slechts bindend mits deze door verkoper/verhuurder schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 2:

Alle prijzen zijn vrijblijvend totdat deze door de verkoper/verhuurder zijn bevestigd, en gelden af Bornsestraat 14 te Weerselo ex. B.T.W. Wij zijn gerechtigd alle prijsverhogingen, die na de aanbieding optreden en die een gevolg zijn van stijging lonen en/of materiaalprijzen, wijziging in onkosten, fabrieks/importeursprijzen, sociale lasten, overheidslasten, belastingen, rechten, accijnzen, etc. aan de opdrachtgever door te berekenen. Kosten van wijziging en/of aanvullingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 3:

Alle levertijden zijn vrijblijvend en worden zo nauwkeurig mogelijk aangehouden. Overschrijding van de opgegeven levertijd als gevolg van technische storingen, vertraagde aanvoer van grondstoffen en/of hulpmateriaal van fabrikant/importeur zal geen enkele aanspraak kunnen geven tot de schadevergoeding van welke aard ook.

Artikel 4:

Bij weigering van in ontvangst te nemen goederen worden de kosten aan koper/huurder doorberekend. Met betrekking van verhuur van marktkramen geldt een boeteclausule van 10 % wanneer de afspraken niet worden nagekomen. Verkoper/verhuurder is gerechtigd vrachtkosten aan zijn cliënt door te berekenen.

Artikel 5:

De huurder verbindt zich terstond na het beëindigen van de overeenkomst en overeengekomen huur tijd het gehuurde aan verhuurder terug te bezorgen, tenzij anders is overeengekomen. Mocht hij aan deze verplichting niet voldoen dan loopt de huurovereenkomst stilzwijgend door tot de huurder het gehuurde aan verhuurder heeft terugbezorgd.

Artikel 6:

Mocht het gehuurde tijdens de huur tijd in enig opzicht worden beschadigd, dan is de huurder voor de schade aansprakelijk en verbindt hij zich de schade die mocht blijken te zijn toegebracht aan ons naar billijkheid te vergoeden. Indien het gehuurde tijdens de huur tijd of tijdens transport als die door de huurder wordt verricht, geheel mocht teniet gaan (o.a. diefstal) of in een zodanige toestand komen dat het gehuurde niet meer te gebruiken is, dan verbindt de huurder zich de waarde van het gehuurde aan verhuurder te vergoeden.

Artikel 7:

Voor diensten verricht door derden gelden de garantie-bepalingen die deze derden met verkoper/verhuurder zijn overeengekomen. Verkoper sluit uitdrukkelijk iedere vrijwaring uit voor eventuele blijkende verborgen, gebreken etc. Verborgen gebreken aan de door haar verkochte (tweedehandse) goederen, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 8:

Reclames op het verrichten van diensten en geleverde goederen worden door ons slechts erkend, indien deze schriftelijk binnen 8 dagen aan ons gedaan worden, latere reclames behoeven door ons niet in behandeling te worden genomen. Indien en voor zover een reclame door verkoper/verhuurder wordt geaccepteerd, dient door haar wederpartij een redelijke termijn te worden gegeven: om de door verkoper/verhuurder nodig geachte voorzieningen te laten treffen. Reclames schorten de betalingstermijn van de wederpartij van verkoper/verhuurder niet op. De opdrachtgever zal nimmer enig recht op schadevergoeding kunnen laten gelden voor schade, welke door hem of door derden is of zou kunnen worden geleden.

Artikel 9:

Voor handelsgoederen geldt contante betaling, alle andere betalingen, dienen te geschieden binnen 14 dagen netto na factuurdatum. 14 dagen na factuurdatum wordt de schuldenaar van verkoper/verhuurder een rente verschuldigd van 1% per maand van het factuurbedrag, een gedeelte van een maand voor een volle maand gerekend, dat men met betaling in gebreke blijft. Factuurbedragen en mitsdien de overeengekomen verkoopprijzen zullen worden verhoogd met 2% kredietbeperkingstoeslag. Ingeval van niet-tijdige betaling is de met betaling in gebreke wederpartij tevens aan haar verschuldigd alle kosten en schaden die van de niet-tijdige betaling het gevolg zijn, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk. Buitengerechtelijke kosten zijn door de met betaling in gebreke zijnde wederpartij van verkoper/verhuurder verschuldigd, indien deze zich van de hulp van derden voor de invordering van haar desbetreffende vordering heeft verzekerd. Buitengerechtelijke kosten zijn door de met betaling in gebreke zijnde wederpartij van verkoper/verhuurder verschuldigd, indien deze zich van de hulp van derden voor de invordering van haar desbetreffende vordering heeft verzekerd. Tot de buitengerechtelijke kosten worden o.a. gerekende incassokosten bedragende 15% van het verschuldigde met een minimum van € 50,00 exclusief BTW.

Artikel 10:

Verkoper/verhuurder verricht haar diensten naar beste kunnen en geheel te goeder trouw. Opdrachtgever kan ons nimmer aansprakelijk stellen voor enigerlei schade, ontstaan door prijzen, garanties en levertijden die door hem of fabrikant/importeur zijn opgegeven. Verkoper/verhuurder van marktkramen, stand- en parkeerplaatsen op de door hem georganiseerde markten, waar onder met name de Weerselose markt aan de Bornsestraat is niet aansprakelijk voor vermissing-beschadiging of brand m.b.t. goederen of diensten die door derden op deze markten worden aangevoerd of opgesteld, als ook voor lichamelijk letsel of andere calamiteiten in de meest ruime zin. De marktkraam- en parkeergelden dienen contant te worden voldaan of in overleg zie artikel 9.

Artikel 11:

De verhuurder kan zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot het marktterrein weigeren, en de verkoop van door hem te bepalen goederen en/of diensten verbieden.

Artikel 12:

De buitenlandse valuta, waarin wij onze leveranciers moeten betalen, is omgerekend tegen de ten tijde van de aanbieding of orderbevestiging door de Nederlandse Bank vastgestelde koers. Indien de deviezenbank aan ons voor de verrichting van de betaling in buitenlandse valuta aan onze leverancier een hoger bedrag in rekening brengt, zullen wij ook dat verschil aan de koper in rekening brengen.

Artikel 13:

Alle door ons geleverde goederen, ongeacht het doen van betalingen en deelbetalingen, blijven ons eigendom totdat de hele verkoopprijs is voldaan. Verkoper/verhuurder, die goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is gerechtigd die goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die verkoper/verhuurder besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever. Onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere goederen van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht van retentie heeft verkoper/verhuurder ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren. Als extra zekerheid kan verkoper/verhuurder geheel of gedeeltelijk vooruitbetaling verlangen.

Artikel 14:

In geval van overmacht wordt de uitvoering der overeenkomst opgeschort voor de duur van de overmacht opleverde omstandigheden. Als overmacht geldt tussen partijen in ieder geval: staking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, transport uit buitenland, overheidsmaatregelen of voorschriften.

Artikel 15:

Bij onvoorzien lang aanhouden van de overmacht opleverende omstandigheden zullen zowel verkoper/verhuurder, als de opdrachtgever het recht hebben de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, als ontbonden te beschouwen. Indien de opdrachtgever van zijn bevoegdheid, in het voorgaande artikel genoemd, gebruik maakt, zal hij gehouden zijn aan verkoper/verhuurder te vergoeden de door verkoper/verhuurder reeds gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 16: 

Alle geschillen, voortvloeiende uit een met verkoper/verhuurder gesloten overeenkomst, waarop vorenstaande voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden gebracht hetzij voor de Kantonrechter die de wet aanwijst, hetzij voor de Arrondissementsrechtbank te Almelo, indien het geschil niet onder de bevoegdheid van de kantonrechter valt.

Op al onze transacties is het Nederlands recht van toepassing.

Deze Standaard Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hengelo(OV), en bij de Griffie der Arrondissementsrechtbank te Almelo. dd.